top of page

   AKDENİZ KÜLTÜREL MİRAS ARAŞTIRMALARI                                                      DERNEĞİ

                                          (AKMAD)

  Coğrafya, insan topluluklarının kendileri ve onları çevreleyen canlı ve cansız öğelerin, ekosistemin temel bir bileşenidir. İnsanın coğrafyası içindeki doğal ve kültürel mirası bilimsel yöntemler ve bakış açılarıyla anlayabilmesi zaman ve mekanın gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmasında elzem bir konuyu oluşturur.
  Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası barındırdığı birçok kültür ve toplum ile çok eski zamanlardan beri havzayı biçimlendirmiş ve dönüştürmüştür. Bu süreçlerin aydınlatılması tarihi ve tarihöncesi dönemlerden itibaren gerçekleşmiş ve şu anda da devam eden birçok olaylar dizisinin detaylıca araştırılmasını gerektirir.Dernek, Akdeniz Havzası ve çevresinde Paleolitik dönemden günümüze değin olan zaman içindeki insanlık kültürüne ait somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerini/kalıntılarını araştıran projeler geliştirmek ve üyeleri vasıtasıyla yürütmek; arkeolojik ve antropolojik çalışmalar geliştirmek, bu çalışmalarla bağlantılı olan coğrafi, jeolojik ve biyolojik temelli mevcut projelere ve araştırmacılara destek olmak, bu kapsamda yeni araştırmalar geliştirmek; kültürel miras bilincinin geliştirilmesine katkı sunmak ve bu kapsamda faaliyetler gerçekleştirmek; Türkiye başta olmak üzere Akdeniz havzasındaki ülkelerle kültürel işbirlikleri geliştirmek, ilgili enstitüler, eğitim kurumları, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek amacı ile kurulmuştur.

  Dernek, bahsi geçen kapsamlarda kültürel mirası araştırmaları üzerine paydasında bir araya gelebilecek gerçek ve tüzel kişilerin arasında işbirlikleri geliştirmeyi, kültürel mirasa ilişkin sorunlara ortak çözümler ortaya koymayı, Akdeniz Havzasındaki bölgelerde ve bölgeler arasında faaliyetler yürüterek arkeolojik, antropolojik ve bunun altlığını oluşturan coğrafi, jeolojik ve biyolojik temeli dikkate alarak çalışan sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ortak platformlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

logo-son.jpg
bottom of page